Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden
Datum: 07/12/2023

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de handelaar
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Het contract
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant bij herroeping
Artikel 8 - Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de daaraan verbonden kosten Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiten van herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Contractuitvoering en extra garantie
Artikel 13 - Levering en implementatie
Artikel 14 - Transacties met verlengde looptijd: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenprocedure
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
1.
Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt via een overeenkomst op afstand en een ondernemer of een derde partij deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert overeenkomstig een afspraak tussen die derde. partij en de handelaar;

2. Herroepingstermijn : de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, beroep- of bedrijf;

4. Dag : kalenderdag;


5.
Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

6. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of afname over een bepaalde periode is gespreid;

7. Duurzame gegevensdrager : elk middel – waaronder begrepen e-mails – dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstig gebruik of raadpleging ervan vergemakkelijkt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de consument of ondernemer informatie is bedoeld, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor een consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer : een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. tot en met het moment dat de overeenkomst wordt gesloten;

11. Modelformulier voor herroeping : het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht Bijlage I te verstrekken als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Naam handelaar: (statutaire naam, plus eventuele handelsnaam) Vestigingsadres:
Kantooradres, mocht dit afwijken van het vestigingsadres;
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de handelaar telefonisch bereikbaar is: E-mailadres:

KvK-nummer: BTW-identificatienummer:

Indien de activiteit van de handelaar onderworpen is aan een relevant vergunningensysteem: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Indien de handelaar een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of EER waar deze is verleend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en instructies waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. mogelijk op verzoek van de consument.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan de consument

met de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg, op zodanige wijze dat de consument deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op zijn verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden. manier.

4. Voor gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het gunstigst is in het geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat informatie die voor de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Artikel 5 - Het contract

1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – informeren over de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek de ondernemer goede gronden geeft om van het sluiten van de overeenkomst af te zien, heeft hij het recht om gemotiveerd een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. het kantooradres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

B. de voorwaarden waaronder de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de wijze waarop hij dit kan doen, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; C. informatie over garanties en bestaande after-sales service;
D. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; de kosten van levering, voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de looptijd van de overeenkomst langer is dan één jaar
of als het voor onbepaalde tijd is;
F. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. Bij een overeenkomst met langere duur is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minimaal 14 dagen. Het is de ondernemer toegestaan ​​aan een consument te vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

2. De termijn bepaald in par. 1 gaat in op de dag nadat het product door de consument is ontvangen, of door een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerende partij is, of:
A. als de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag één bestelling van meerdere producten met verschillende leverdata weigeren, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd.

B. als de levering van een product bestaat uit verschillende leveringen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende minimaal veertien dagen. Het is de ondernemer toegestaan ​​aan een consument te vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

4. De termijn bepaald in par. 3 gaat in op de dag nadat de overeenkomst is gesloten. Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als consument niet geïnformeerd is over het herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk bepaalde herroepingstermijn op grond van de vorige leden van Dit artikel.

6. Indien de ondernemer de consument de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

1. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier waarop hij met het product omgaat, anders dan toegestaan ​​in lid 2. 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet vóór het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Consumenten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de kosten die daarmee gepaard gaan

1. De consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht meldt dit binnen de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid. 1, zal de consument het product retourneren, of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle bijbehorende toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de handelaar niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de handelaar aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, dan is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van goederen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichte dienst of de levering van gas, water of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt, gedurende de herroepingstermijn in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid zal plaatsvinden, de consument is aan de ondernemer een geldbedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de overeenkomst dat de ondernemer op het moment van herroeping heeft nagekomen, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop is gemaakt – in een beperkt volume of hoeveelheid – of voor de levering van stadsverwarming, indien:
A. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kosten die hij verschuldigd is bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of:
B. de consument tijdens de herroepingstermijn niet expliciet heeft gevraagd naar het starten van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.

8. De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

A. hij vóór de levering er niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om vóór het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen;
B. hij heeft niet erkend dat hij bij het verlenen van zijn toestemming zijn herroepingsrecht heeft verloren; of

C. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping

1. Als de ondernemer het een consument mogelijk maakt om op elektronische wijze melding te maken van zijn herroeping, stuurt hij na ontvangst van een dergelijke verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld aan de consument, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument melding maakt van de herroeping. Behalve in de gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen, kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor een eventuele terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument in eerste instantie heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Voor de consument is de terugbetaling kosteloos.

4. Als de consument heeft gekozen voor een dure methode van levering boven de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiten van herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht uitsluiten voor de volgende producten en diensten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen. ;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige voltooiing van de dienst, maar alleen als:
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
B. de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te hebben verloren zodra de ondernemer dit heeft gedaan
de volledige overeenkomst;

4. Pakketreizen, pakketreizen en pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten inzake personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten die toegang verlenen tot logies, als in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald en anders dan ten behoeve van logies, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt zijn op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen in verband met de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die door hun aard onherstelbaar vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-/video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten of tijdschriften, behalve abonnementen;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en
B. de consument heeft verklaard dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden, indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. Het aanbod moet rekening houden met de gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel genoemde prijzen adviesprijzen zijn.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
A. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

B. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in aanbiedingen van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Contractuitvoering en extra garantie

1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum dat de overeenkomst werd gesloten. geconcludeerd. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor een andere dan normale bestemming.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling kan nimmer afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van een ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant die aan de consument rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waar de wet voor voorziet, voor het geval hij zijn aandeel in de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Transacties met verlengde looptijd: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging
1. De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst voor onbepaalde tijd die is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, op te zeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. .
2. De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, tegen het einde van de bepaalde duur op te zeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een termijn een opzegtermijn van niet meer dan één maand.

3. Bij overeenkomsten zoals omschreven in de eerste twee leden kan de consument:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- ze opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als die welke voor de handelaar geldt.

Verlenging
4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor de regelmatige levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor het geregeld afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien het staat de consument vrij om deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde het recht heeft om op te zeggen met een opzegtermijn die niet langer dan één maand en, in geval van een overeenkomst tot het regelmatig, maar minder dan eenmaal per maand, verstrekken van dag- of weekbladen of tijdschriften, een periode van niet meer dan drie maanden.

7. Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor het geregeld ter kennismaking ter kennismaking afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnement of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
8. Als de duur van een overeenkomst langer duurt dan een jaar, heeft de consument na een jaar te allen tijde het recht op opzegging, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen tussentijdse opzegging verzetten. het contract zou onaanvaardbaar zijn.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn, of bij het ontbreken van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. het contract. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en).
vraag voordat het bedongen voorschot heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, krijgt de consument, nadat de ondernemer de consument op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling, 14 dagen de tijd om aan de betalingsverplichting te voldoen; Indien betaling niet binnen deze termijn van 14 dagen plaatsvindt, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht de door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over onbetaalde bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500; en 5% over de daaropvolgende € 5.000, met een minimum van € 40. De handelaar kan afwijken van deze bedragen en percentages in het voordeel van de consument.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer zorgt voor een klachtenprocedure, waaraan voldoende bekendheid is gegeven, en zal een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure behandelen.

2. De consument die tekortkomingen in de uitvoering van een overeenkomst heeft geconstateerd, moet zijn eventuele klachten onverwijld, volledig en voorzien van een duidelijke omschrijving indienen bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht naar verwachting een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer een termijn van minimaal 4 weken te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten die tussen een ondernemer en een consument worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bedingen of bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat de consument deze op een gemakkelijk toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

×